Disclaimer

Vrijwaring aansprakelijkheid
Healthylicious streeft naar een optimale, actuele en juiste informatievoorziening maar geeft hier geen garanties op. Healthylicious staat niet in voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de content van deze site en aanvaart dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de content op de site of de (on)bereikbaarheid van de site. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de verstrekte informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

 

Links naar andere websites

Healthylicious is niet aansprakelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van de content van websites waar healthylicious naar linkt of verwijst. Ook is Healthylicious niet aansprakelijk voor de wijze waarop hierboven genoemde sites omgaan met uw (persoons)gegevens.  Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de betreffende site die u bezoekt. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

 

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De informatie op deze website mag uitsluitend voor persoonlijk gebruik ingezet worden. Het is de gebruiker wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken, te verspreiden of op andere wijze openbaar te doen maken zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder van het eigendomsrecht.